REGULAMIN SKLEPU
www.qemia.pl

DEFENICJE

 1. Klient, Użytkownik, Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego www.qemia.pl.
 3. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sklep, Sklep Internetowy – dostępny pod adresem internetowym www.qemia.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.qemia.pl.
 6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 7. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą Qemia Sp. z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 10. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.qemia.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.qemia.pl, prowadzony jest przez firmę Qemia Sp. z o.o. ( Qemia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą przy ul. Nowy Rynek 2, 62-002 Suchy Las, NIP: 9721243358, REGON: 302384478, KRS: 0000453747, która w dalszej części regulaminu zwana jest Sklepem.
 4. Niniejszy Regulamin określa:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  4. warunki rozwiązania umowy sprzedaży
  5. procedurę postępowania w przypadku reklamacji produktów
  6. procedurę postępowania w przypadku zwrotu produktów i prawo odstąpienia od umowy
  7. zasady opłat za towar
 5. Klient ma możliwość skontaktowania się ze sklepem z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na stronie www.qemia.pl, a mianowicie: adres mailowy: qemia@qemia.pl, telefon: +48 616227585, 663 285 658, lub pisemnie na adres: ul. Nowy Rynek 2, 62-002 Suchy Las.
 6. Zakupów w Sklepie może dokonać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych, osoba prawna posiadająca i jednostka organizacyjna, której przyznaje zdolność prawną – zwana dalej Klientem lub Konsumentem.
 7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do internetu.
 8. Ceny i informacje o produktach zawarte na stronie stanowią jedynie informację handlową. Ta informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do składania ofert przez Klienta. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.
 9. Klient w momencie założenia konta na stronie Sklepu www.qemia.pl uzyskuje możliwość dokonywania zakupów, sprawdzenia aktualnego statusu zamówienia oraz podgląd historii wszystkich swoich dotychczasowych zamówień złożonych w sklepie.
 10. Ceny produktów sprzedawanych w sklepie pod adresem www.qemia.pl podawane są w polskiej walucie PLN, są cenami brutto ( zawierają podatek VAT). Ceny są wiążące od chwili przyjęcia zamówienia aż do realizacji tegoż zamówienia. Ceny towarów podane w Sklepie nie zawierają kosztów usługi transportu i dostawy zamówionych produktów do Klienta.
 11. Transakcje dokonane za pośrednictwem Sklepu są potwierdzane paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Faktura VAT zostaje wystawiona na indywidualnie na życzenie Klienta. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 12. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Polski. Możliwa jest wysyłka towaru za granicę. W takiej sytuacji warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granice są każdorazowo uzgadniane indywidualne z Klientem.
 13. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

ZASDY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja. Po dokonaniu rejestracji, tworzone jest indywidualne Konto dla Kilenta.
  1. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie Sklepu www.qemia.pl/rejestracja.
  2. Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu Sklepu oraz podanie następujących danych osobowych:
   • aktywny/działający adres mailowy
   • numer telefonu
   • imię i nazwisko
   • aktualny adres zamieszkania(ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)
   • hasło do konta klienta
  3. w przypadku gdy klient nie jest konsumentem wymagane jest podanie następujących danych:
   1. aktywny/działający adres mailowy
   2. numer telefonu
   3. nazwa Firmy
   4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
   5. imię i nazwisko osoby do kontaktu
   6. adres siedziby firmy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)
   7. hasło do konta klienta
  4. Zapisanie danych podanych przez Klienta na stronie formularza rejestracyjnego w systemie Sklepu kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Klienta.
  5. Firma Qemia Sp. z o.o. lub Sklep może odmówić zarejestrowania Klienta gdy zachodzą przypadki określone w ust. 12.
 2. Firma Qemia Sp. z o.o. lub Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, ograniczyć dostęp do zasobów Sklepu oraz wypowiedzieć umowę świadczenia usług drogą elektroniczną, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu oraz w sytuacji gdy Klient:
  1. korzysta z usług sklepu internetowego w sposób sprzeczny z zasadami funkcjonowania sklepu.
  2. podał w trakcie rejestracji dane sprzeczne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, które wprowadzają w błąd, bądź naruszają prawa osób trzecich.
  3. prowadzi działalność naruszającą dobra osobiste osób trzecich w tym dobra osobiste innych klientów sklepu
  4. za pośrednictwem sklepu internetowego narusza prawa osób trzecich, lub dopuści się zachowań uznanych za Firmę Qemia Sp. z o. o. niezgodnych z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetowej lub godzące w dobre imię Firmy Qemia sp. z o.o
  5. przesyła niezamówione informacje handlowe
 3. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Sklep może ograniczyć dostęp Klienta do zasobów Sklepu i tym samym pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego ( w tym dokonania zakupów) na czas określony lub nieokreślony. O przyczynie zawieszenia Klient zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.
 4. Wypowiedzenie umowy przez z jedną ze stron lub jej rozwiązanie za obustronną zgodą oznacza zablokowanie Klientowi dostępu do konta oraz usunięcie konta. Informacja o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sklep zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.
 5. W sytuacji gdy usunięcie konta nastąpiło ze strony sklepu , ponowna rejestracja Klienta możliwa jest po wcześniejszym uzyskaniu zgody Sklepu.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Firmy Qemia Sp. o.o.
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

ZAMÓWIENIA – PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.qemia.pl, dokonać wyboru towaru, jego pojemności, rozmiaru, ilości i sposobu dostawy produktów wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu informacje dostępne na stronie oraz wyświetlane komunikaty. Wybór zamawianych towarów przez klienta dokonuje się przez dodanie ich do koszyka na stronie. Wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu i zatwierdzenie jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
  1. Podczas składania zamówienia przez Klienta ma on obowiązek wypełnić formularz zamówienia zgodnie z prawdą.
  2. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych oraz wybór towaru aż do momentu zatwierdzenia podanych przez niego danych.
  3. Zamówienia można składać na stronie www.qemia.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczny komunikat o złożeniu zamówienia. W sytuacji braku otrzymania takiego potwierdzenia Klient powinien kontaktować się ze sklepem drogą mailową lub telefoniczną wykorzystując dane kontaktowane podane na stronie www.qemia.pl. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez sklep drogą telefoniczną lub mailową. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep, umowa uważana jest za zawartą.
  4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

DOSTAWA- REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Wysyłka towaru jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej polskiej. Towar może zostać wysłany za granicę kraju. W takiej sytuacji warunki sprzedaży i wysyłki towaru są każdorazowo uzgadniane indywidualne z Klientem.
 2. Realizacja zamówień następuje:
  1. w przypadku wyboru przez klienta płatności za pobraniem – w ciągu 2 dni roboczych.
  2. w przypadku płatności w formie przedpłaty – po otrzymaniu przez Sklep wpłaty na konto bankowe Sklepu.
 3. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności zamówionego towaru, zwykle wynosi 1-3 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym klient zostanie poinformowany przez obsługę sklepu mailowo lub telefonicznie. Czas realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż 14 dni. Termin realizacji zamówień obejmujących kilka towarów, które mają zostać przesłane w jednej przesyłce zależny będzie od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu warunków wysyłki.
 4. W przypadku, gdy kupujący jest konsumentem, wraz z towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY I FORMY WYSYŁKI

 1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny należności:
  1. przelewem na numer konta bankowego < 23-10300019-0109853000477822>
  2. przez serwis transakcyjny Pay-u
  3. gotówką kurierowi (tzw. sposób płatności za pobraniem).
 2. Koszty przesyłki towaru oraz inne podane w formularzu zamówienia ponosi kupujący na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności spośród tych podanych w formularzu zamówienia. Przedpłata na konto lub PayU wynosi 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po upływie tego terminu Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną o braku wpłaty za zamówienie i o możliwości uiszczenia płatności w ciągu dodatkowych 3 – dni. Jeśli po upływie tego terminu klient nie uiści płatności za zamówione towary ,umowa sprzedaży zostanie rozwiązana, a zamówienie anulowane.
 4. Za termin płatności uważa się moment obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
 5. Klient ma możliwość skorzystania z następujących z usług dostarczenia towaru :poczty polskiej, kuriera oraz paczkomatów in post.

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sklep Qemia Sp. z o.o., ul. Nowy Rynek2, 62-002 Suchy Las, adres mailowy:qemia@qemia.pl, telefon (+ 48) 694-381-380, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 5. Oświadczenie można złożyć wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: qemia@qemia.pl , lub drogą pocztową na adres do korespondencji: Qemia Sp. z o.o ul. Nowy Rynek, 62-002 Suchy Las. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 8. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane rzeczy należy odesłać na adres: Qemia Sp. z o.o., ul. Nowy Rynek 2, 62-002 Suchy Las.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 14. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep pokrywa Sklep (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep).
 15. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do czasu otrzymania towaru, którego zwrot dotyczy.

REKLAMACJE

 1. Qemia Sp. z o.o. odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub inne roszczenia wynikające z wad towaru, należy kierować na adres mailowy qemia@qemia.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosi się Klienta o podanie przyczyny zgłoszenia roszczenia oraz danych kontaktowych Klienta zgłaszającego roszczenie.
 3. Qemia Sp. z o.o zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe, nazwy firm, zdjęcia i opracowania tekstowe są własnością Sklepu lub firm ze Sklepem współpracujących i są tu prezentowane za ich zgodą w celach informacyjnych. Sklep nie wyraża pozwolenia na ich kopiowanie.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Qemia Sp. z o.o, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą Qemia Sp. z o.o a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy Qemia Sp. z o.o.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klienci posiadający konto na stronie Sklepu zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

Znajdziesz nasz w:

Katalog Stron

Qemia Sp. z o.o. w Bizeo

polska baza stron
katalog firm
Polski Producent

Baza firm Odi.pl

Dedo.pl

zwiększ oglądalność

Katalog stron

Katalog Stron WWW

Katalog stron Ajla.pl

Katalog SEO

Qemia – Profesjonalne Srodki czystosci

Qemia

Katalog stron GREEN

Katalog Firm Kafirm.pl